Bude a zveme!

XXX. ročník - jubilejní Cyrilometodějská pouť 2011

Jak tato tradice vznikla? Proč se vychází z Levého Hradce? Jaký je význam cyrilometodějské myšlenky? Jaký je na pouti program? Jak to letos bude?

XXX. ročník - jubilejní Cyrilometodějská pouť (CMP) 2011

První pouť vycházela z Levého Hradce na Velehrad v pátek 19. února 1982 po slavné mši svaté, kterou zde sloužil otec kardinál Tomášek přesně ve výroční den, kdy jsme si připomínali 1000leté výročí zvolení sv.Vojtěcha pražským biskupem. Myšlenka poutí na Velehrad byla inspirována přáním kardinála Tomáška, které vyslovil na vlnách vatikánského rozhlasu při jedné z jeho návštěv Říma: aby čeští křesťané putovali na místa, spojená s životem sv.Cyrila a Metoděje a s dobou počátků českého křesťanství, totiž na Velehrad, Levý Hradec, a do Říma. A protože v dobách „reálného socializmu“ nebylo možno o Římu ani uvažovat, rozhodla se skupina sekulárních františkánů-terciářů spojit etapovou poutí obě místa, spojená s počátky české církve tj. Levý Hradec a Velehrad. Protože Velehrad není třeba představovat je vhodné podat několik informací o Levém Hradci:
zde vznikla česká církev kolem prvního křesťanského kostelíka v Čechách - rotundy sv. Klimenta, jehož ostatky přinesli právě sv. Cyril a Metoděj. Asi v roce 874 byl sem z Velké Moravy poslán kněz a misionář Kaich, který možná právě na Levém Hradci pokřtil kněžnu Ludmilu.

Cyrilometodějská pouť vycházela vždy a dosud vychází z Levého Hradce. Zahájení je podle doporučení otce kardinála Tomáška většinou mezi 14. – 19. únorem (mezi úmrtním dnem sv.Cyrila a mezi výročím zvolení sv.Vojtěcha na Levém Hradci).

Význam cyrilometodějské tradice i potřebu její aktualizace jsme si uvědomovali již od prvních ročníků CMP tj. že:
V plnosti času IX. století přinesli soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj národům východní Evropy tj. především Slovanům „světlo víry pravé“ – evangelium – Krista. Zároveň však vytvořili most mezi východem a západem a za třetí vychovávali další služebníky Kristovy a starali se tak, aby víra přecházela z pokolení na pokolení.
Cyrilometodějská tradice resp. Myšlenka nikdy nevyhasla. Někdy vzplanula více – jako za otce vlasti Karla IV., jindy jen doutnala, ale znovu se rozhořela. Nebyla jen výsadou českého a slovenského národa, ale dalších slovanských národů. Většinou však každý národ jí pěstoval po svém – víceméně individuálně. I když vydala své plody na příklad uniatské hnutí, rozhořela se naplno až ve XX. Století. Nejdříve nesměle. Ale po druhém vatikánském koncilu naplno –jejími hlavními plody jsou:
a/ ekumenické hnutí
b/ služby Boží v národních jazycích.
Dalším krokem bylo vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy apoštolským listem „Egregie virtutis“ 31. XII. 1980 – vždyť na Petrově stolci byl Jan Pavel II. - Slovan.


Ctirad a Adam - poutníci z VranovaJaký význam měla cyrilometodějská myšlenka v plnosti času, když jsme začali pořádat tyto poutě ( tj. na konci XX. století, ale i dnes ? 1/ aby v naší zemi – v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena mu oběť
2/ aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť
3/ abychom žili slova evangelia v každodenním životě
4/ abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání
5/ abychom si uvědomovali, že problémy slovanských národů a národů východní Evropy jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit v jednotě mezi sebou a v jednotě s Kristem
6/ aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po míru a zejména po spolupráci mezi východem a západem.
Proto ke cti sv. Cyrila a Metoděje a za rozšíření cyrilometodějské myšlenky u nás v Evropě i ve světě jsme přinášeli a dosud přinášíme touto poutí oběti: 1/ námahy /tj. vzdát se lenosti/
2/ času /obětovat 10 - 12 dní v roce na tento úmysl bez jakýchkoliv ale
3/ finanční /úhrada cestovních výloh/

A tak pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje i dalších významných světců, sv. Vojtěcha patrona pražské arcidiecéze a sv. Františka z Assisi a zejména naší ochránkyně Panny Marie se každoročně vydáváme na pouť z Levého Hradce na Velehrad.

Možnost účasti na CMP je trojí:
1) Přímá – tj. putování buď na celé pouti nebo jen na některých etapách. 2) Duchovní – tj. spoluúčast v den pouti za předpokladu, že účastník bude vše, tj. modlitby (mši sv.), utrpení, práci, obětovat na úmysly etapy CMP, a že se tento den bude modlit celý růženec na konkrétní úmysly (viz dále), a že si v tento den přečte alespoň část z Písma svatého Starého nebo Nového Zákona, která se vztahuje k myšlenkám příslušné etapy.
3) Finanční a hmotná – tj. že podpoří potřeby Církve nebo přímo i poutníků svou prací, službou, pohoštěním, finančně, apod.

Denní program, který dodržujeme od prvních ročníků:
Radostný růženec na úmysl otce kardinála a ostatních ordinářů.
Bolestný růženec na úmysl jednotlivých poutníků /za sebe,naše rodiny a přátele/
Ve 12 hod Anděl Páně.
Růženec světla za mír a za Evropu (zavedeno až v posledních létech)
Slavný růženec na úmysl sv. Otce (občas se ho pokoušíme modlit i latinsky).

Technická poznámka: Úvod k prvnímu růženci „ Věřím v Boha“ atd. se modlíme vždy všichni účastníci společně pokud možno ještě před vyjitím z kostela, ostatní „po pěti“ poutnících – je to praktické a mobilní (za socializmu bylo i bezpečnější).

Pro každý ročník jsou vybírána též témata k rozjímání.

Modlitbou poutníků je následující převzatá z liturgie o svátku sv. Cyrila a Metoděje:
„Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen“

Při dvou a vícedenních etapách je mše svatá, společná ranní a večerní modlitba (dle možnosti z breviáře).

Dodatek: Tento program i ostatní texty schválil pan kardinál a předal nám osobně grafický list se všemi třemi spolupatrony Evropy a vlastnoručně tam připsal věnování:
„K další cestě ve šlépějích sv. Cyrila a Metoděje žehná Frant. kard. Tomášek

V minulém století se chodilo (stále se zvětšujícím množstvím poutníků – od deseti až k šedesáti) každý rok od února do června; vždy jedna dvoudenní (někdy i třídenní) etapa za měsíc, a každý den cca 20 – 35 km. Celkem se k Velehradu proputovalo 340 – 360 km. Každý rok se chodilo jinou trasou, a to nejen z důvodů utajení akce před komunistickou „veřejnou bezpečností“, ale i proto, aby bylo cestou „promodleno“ co nejvíce českých a moravských míst a cest. Nevíme, kudy tenkrát skutečně přišli první moravští misionáři, a tak chodíme jakoby v jejich stopách nazpět na Velehrad. Tyto poutě se staly nejen poděkováním Bohu a našim prvním misionářům za dar víry, ale i prosbou za církev v naší zemi a ve světě, za to, aby církev u nás dosáhla opět svobody, aby se mohly znovu stavět kostely, aby se národ navrátil k víře, a také kajícím skutkem za hříchy a nedostatky nás křesťanů i celého národa.
Byla to tehdy jedna z mála možností, jak projevit svou víru tak typicky křesťanským způsobem, jakým je pěší kající, prosebná i děkovná pouť na místa svatá, spojená s počátky národní církve. Otec kardinál Tomášek měl velký zájem o tuto pouť i poutníky. Vždy v listopadu nás přijal v arcibiskupském paláci, projednal s námi témata následující poutě a požehnal nám. O průběhu cesty se nechal průběžně informovat a často nám posílal pozdrav i povzbuzení, které jsme si předčítali na závěr pouti na Velehradě u hrobu arcibiskupa C. A. Stojana.

Celkem jsme tedy za uplynulá léta proputovali z Levého Hradce na Velehrad téměř 11000 km. A pokud bychom to chtěli přepočítat na kilometry prochozené jednotlivými poutníky „osobokilometry“, jak jsme tomu říkali, dá se uvažovat o tom, že máme zde našlapáno čtvrt milionu kilometrů.

Moravská větev z Nového Jičína vychází též od roku 1982 a slaví tedy rovněž třicetileté jubileum. Začíná vždy v neděli po zahájení pouti na Levém Hradci. Trasa této pouti se na rozdíl od levohradecké namění - vede přes Svatý Hostýn a Štípu na Velehrad. Oba proudy se vždy sešly v neděli v polovině června na mši svaté na Velehradě a v kapli u hrobu arcibiskupa Stojana, kde se dosud na závěr modlíme společný desátek růžence a potom i fotografujeme u sochy Božského srdce Páně před bazilikou.
Nejvíce poutníků na obou trasách chodilo v osmdesátých letech. Vrcholem všech těchto poutí byla velká pouť do Říma na svatořečení Anežky České v listopadu 1989, kterou organizoval poutní výbor, vzniklý na Cyrilometodějských poutích. A také program na cestě do Říma i zpět – tři růžence a jejich úmysly i další rozjímaní a modlitby byly plně přejaty z programu CMP. Takže jsme se dožili i toho třetího poutního místa, o kterém hovořil otec kardinál Tomášek.

Tak tomu bylo až do roku 2001, kdy jsme mysleli, že s poutí definitivně skončíme, protože chodilo stále méně poutníků. Důvodem byla jednak skutečnost, že mnozí mladší poutníci těchto CMP založili rodiny a nyní měli jiné úkoly a povinnosti (velice mnoho se jich seznámilo právě na těchto poutích), ale byl i další důvod: v posledních létech se otevřel v naší vlasti velký prostor k dalším aktivitám. Předpokládali jsme proto, že budeme pokračovat již jen pouze dvěma etapami: první levohradeckou a poslední velehradskou. Ale téhož roku (2001), se začali pořádat etapové pěší poutě na Velehrad z dalších míst na Moravě: nejdříve z Velkého Meziříčí a v následujících létech i z mnoha jiných míst. A tak ještě v roce 2001 jsme se domluvili s hlavním organizátorem a neúnavným propagátorem pěších poutí na Velehrad otcem děkanem P. Janem Peňázem. Rozhodli jsme se k velkomeziříčskému proudu. A tak od roku 2002 chodíme společně. Spojili jsme moravský poutnický elán s naší tradicí i zkušenostmi. Levohradecká (pražská) větev tedy přežila a chodí se i nadále. Dokonce se i počty poutníků rozrůstají. A to nejen tím, že se jí zúčastňují sestry a bratři z Velkého Meziříčí a Jihlavy, ale že i v Čechách našli další poutníci (z Prahy, Chomutova a dalších míst) a přidali se k nám.

Chodí se za každého počasí, protože – podle sv. Františka – je počasí vždycky krásné i když pokaždé jiné. Během cesty přijímáme mnoho darů od Pána – především můžeme chválit jeho dílo přírody, kterou kolem sebe vidíme a vlastníma nohama procházíme. Zakoušíme společenství i přátelství, které mezi poutníky z různých míst naší vlasti vzniká, a také vzájemnou pomoc. Často i krásná setkání s místními farníky na místech, kde se zastavujeme, nebo přespáváme (při dvoudenních etapách). Na vlastní oči můžeme vidět stav kostelů a farností v Čechách a na Moravě (a může to být podnětem k dalším modlitbám).

XXX. jubilejní pěší etapová pouť v roce 2011 po stopách těch, kdo k nám na Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry bude jako obvykle zahájena v sobotu 19. února mší svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci - UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST – kde se započalo křesťanství (v Čechách). Vzhledem k tomu, že tento rok slavíme 800leté jubileum narození sv. Anežky, povede první etapa přímo do kostela sv. Františka z Assisi tj. ke křížovníkům (13 km), kde uctíme ostatek sv. Anežky. A dále budeme pokračovat do kostela sv. Anežky na Spořilově (8 km). A zde bude začínat druhá etapa v neděli 20.února mší svatou v 7.30 hod.
Druhá větev zahájí svůj XXX.ročník v neděli 27. února v Novém Jíčíně.

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny jak na úvodní etapy, kde se nás schází okolo 60, tak i na další. Není třeba se zúčastnit všech etap. Je možné se přidat třeba jen na jednu nebo dvě etapy, nebo jen na jejich části. Každý si vezme na pouť své úmysly a trápení, které může při „modlitbě pohybem“ svěřit Pánu. Kdo chce, putuje jako výraz svého pokání nebo ochoty k obrácení. Je to radostné pokání, které konáme z lásky k Bohu, je to určitý způsob meditace, kdy namáháme tělo, aby Bůh mohl oslovit otevřenou duši, která se odváží vykročit ze stereotypu všedních dnů na pěší pouť. Takto – pěšky – chodili po světě i první františkáni, takto chodili první misionáři, takto chodili první křesťané, i naši předkové. Jako oni chodíme kolem kapliček, Božích muk a křížků, od města k městu, od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu. Nikdo se nemusí bát dvaceti či třiceti kilometrů – máme na to vždy skoro celý den. Chodí s námi i osmdesátiletí poutnice.

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:
Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel: 602 614 332 e-mail: f.reichel@volny.cz
Uršula Janků: 731 604 392 nebo pevná linka: 286 891 447 nebo mail: Ursula.Janku@seznam.cz

Aktuální informace najdete na internetu: www.poutnik-jan.cz nebo www.sfr.cz .


Sdílet

Související články:
Poutní místo Vřesová studánka 2024 (30.04.2024)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2024 (29.01.2024)
Velehradská zimní pouť 2024 (29.01.2024)
XXIV. pěší pouť na Velehrad - program na sobotu (20.11.2023)
Národní pěší pouť na Velehrad a trocha statistiky (20.11.2023)
Pěší pouť z Moravských Budějovic do Mariazell (22.09.2023)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2023 (30.08.2023)
Poutní místo Vřesová studánka (20.08.2023)
Vodácká pouť "po řece sv. Klementa" (11.06.2023)
XXIII. pěší pouť na Velehrad - všechny proudy (10.06.2023)
XXXIII. pěší pouť na Velehrad - proud z Vranova nad Dyjí (09.06.2023)
IV. národní pouť za hospice (06.04.2023)
Pouť k bl. Karlu Habsburskému za posílení víry v rodinách (23.03.2023)
Železný poutník 2023 (16.03.2023)
Pouť Nový Jeruzalém - prosinec 2022 (06.12.2022)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2022 (12.09.2022)
Vzpomínka na pěší pouť do Říma 2000 (12.09.2022)
Národní pěší pouť na Velehrad (22.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (16.08.2022)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2022 (16.08.2022)
11. pouť přátel Likvidace Lepry (16.08.2022)
Svatoprokopská pouť na Sázavě (26.06.2022)
Poutě v Kostelním Vydří 2022 (26.06.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - duben 2022 (02.04.2022)
Železný poutník 2022 (30.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - březen 2022 (02.03.2022)
Pouť Nový Jeruzalém - únor 2022 (25.01.2022)
Fotky z pěší pouti k Panna Marii Schnee (05.11.2021)
Poutě k Panně Marii na Vranově u Brna (31.08.2021)
Pouť Nový Jeruzalém - září 2021 (31.08.2021)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad – pátek (20.08.2021)
Mše svatá na Velehradě v sobotu 21. 8. 2021 (18.08.2021)
Poutní místa severních Čech - Křešice (17.04.2021)
Poděkování všem, kteří nám při pěších poutích pomáhají (19.12.2020)
Pouť Nový Jeruzalém - říjen 2020 (08.10.2020)
Svatováclavská pouť ve Znojmě (23.09.2020)
Národní svatováclavská pouť 2020 (13.09.2020)
Poutě k Panně Marii na Vranově u Brna (13.09.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana 2020 (04.09.2020)
Pouť rodin k Panně Marii Milotické (16.08.2020)
Pouť na sv. Hostýn (22.07.2020)
Zveme na pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2020 (13.07.2020)
Program poutí v Klokotech 2020 (28.05.2020)
Program poutí v Jeblonném v Podještědí 2020 (23.05.2020)
Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (08.03.2020)
Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie (06.03.2020)
Poutní cesta Klementa Maria Hofbauera Och Znojmo,Caritas Retz (01.03.2020)
XX. pěší pouť na Velehrad - POZOR ZMĚNA!! (17.02.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana (08.12.2019)
Adventní putování Šaštín - Velehrad (13.11.2019)
Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému (26.09.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto od pana Dočekala (31.08.2019)
Pouť k Panně Marii Milotické (20.08.2019)
Pěší pouť ke sv. Marií Magdaleně do Zubrnic v Ústeckém kraji (20.08.2019)
Pouť na sv. Hostýn k Panně Marii (31.07.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna - Bystrce (25.06.2019)
Pěší pouť k Božímu milosrdenství 2019 (23.05.2019)
XVI. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (23.05.2019)
XII. pěší pouť mužů (15.04.2019)
II. pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2019 (15.04.2019)
XV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry (15.04.2019)
VI. pouť moravských matic na Svatém Hostýně (02.04.2019)
Pěší pouť na Svatou Horu (12.03.2019)
2. ekumenická pouť - Pojďme spolu (12.03.2019)
Pozvánka na Dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2019 (06.03.2019)
Pozvánka na XIX. pěší pouť na Velehrad (06.03.2019)
Video z XVIII. pěší pouti na Velehrad (06.03.2019)
Předběžný letáček s itinerářem Cyrilometodějské pouti 2019 včetně "nulté" etapy (09.02.2019)
Národní svatováclavská pouť 2018 (20.09.2018)
Proč pěší pouť na Velehrad? (14.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - Vítochovsko – Vírský proud (04.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pojďte s námi z Vranova n. Dyjí (04.08.2018)
Pouť k Panně Marii Svatotomské v bazilice na Starém Brně (03.08.2018)
Video z pěší pouti na Velehrad 2017 (02.08.2018)
Nová píseň pro pěší pouť na Velehrad - O dvě věci (23.07.2018)
8. pěší pouť sv. Jakuba (03.07.2018)
Hymna XVIII. pěší pouti na Velehrad (26.06.2018)
Zajít dál, než chodím obvykle (22.06.2018)
XV. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (20.05.2018)
Cyrilometodějská pouť 2018 - Levý Hradec - Velehrad (10.05.2018)
XIII. cyklopouť do Jeníkova 2018 - k Panně Marii jeníkovské Matce Důvěry (08.05.2018)
Pouť k Panně Marii Třídubské (07.05.2018)
Pouť k Panně Marii Sněžné (07.05.2018)
Pěší pouť k Božímu milosrdenství (12.04.2018)
XIV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova (10.04.2018)
XI. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic (10.04.2018)
III. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (25.03.2018)
Dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2018 (25.03.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad 2018 (11.03.2018)
Železný poutník 2018 (10.03.2018)
Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2018 (22.02.2018)
Pěší pouť na Svatou Horu (28.09.2017)
Ekumenická pouť jižní Moravou (26.09.2017)
XVII. pěší pouť na Velehrad - foto (09.09.2017)
XVII. pěší pouť na Velehrad - z Brna Bystrce (05.07.2017)
XII. cyklopouť do Jeníkova - k Panně Marii - Jeníkovské Matce Důvěry (04.05.2017)
II. pěší pouť za obnovu manželství a rodin 2017 - foto (01.05.2017)
II. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (20.04.2017)
XV. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (20.04.2017)
X. pěší pouť mužů (19.04.2017)
Termíny začátků pěších poutí na Velehrad v letech 2015 - 2025 (24.03.2017)
Jarní víkendové setkání Antiochie spojené s prosebnou poutí (12.02.2017)
Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské (31.01.2017)
Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2017 (13.12.2016)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2016 - foto (12.12.2016)
Pozvání na VII. Svatováclavskou pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn 26. - 28.9. 2016 (19.09.2016)
Pozdrav a oznámení Mons. Jana Peňáze (06.09.2016)
Pouť k pramenům 2016 (26.06.2016)
IX. PĚŠÍ POUŤ Opava-Velehrad (23.06.2016)
Ze Sv. Antonínka pěšky na Velehrad (23.06.2016)
V. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (23.06.2016)
IX. pěší pouť ze Sv. Hostýna na posvátný Velehrad po poutní cestě (23.06.2016)
VI. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček (23.06.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad (11.06.2016)
XII. pěší pouť k Panně Marii, Matce Důvěry v Jeníkově (12.05.2016)
XIII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (25.04.2016)
IX. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic (25.04.2016)
I. pěší pouť za obnovu manželství a rodin z Lukova do Přibyslavic (28.03.2016)
XIV. dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří (12.03.2016)
Pouť svatého Klementa v Tasovicích 2016 (27.02.2016)
Pěší pouť Velehrad – Roma 2016 - 1. otázka (25.02.2016)
Cyrilometodějská pouť 2016 - XXXV. ročník (18.01.2016)
VI.svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv-Hostýn (19.09.2015)
Pěší pouť ze Sloupu do Brna (19.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Radešínské Svratky, Vítochova (06.08.2015)
V. pěší pouť za Křtin do Křtin (16.07.2015)
XXXV. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (30.06.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Vranova nad Dyjí (25.05.2015)
Jubilejní X. CYKLOPOUŤ do Jeníkova (25.05.2015)
XV. národní pěší pouť na Velehrad 2015 (25.05.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (16.05.2015)
Trnava - Šaštín (- Velehrad) (12.05.2015)
Železný poutník 2015 (08.03.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna Bystrce (25.02.2015)
Trailer Poutník (01.11.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (07.10.2014)
Promluva P. Petra Piťhy (01.09.2014)
11. smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (01.09.2014)
Promluva na XIV. pěší pouti na Velehrad - pátek (22.08.2014)
Promluva na XIV. pěší pouti na Velehrad - čtvrtek (21.08.2014)
Promluva na XIV. pěší pouti na Velehrad - středa (20.08.2014)
Promluva na XIV. pěší pouti na Velehrad - úterý (19.08.2014)
Promluva na XIV. pěší pouti na Velehrad - úvod (18.08.2014)
Pěší pouť na Velehrad 2014 - Vítochovsko - vírský proud (23.07.2014)
Pěší pouť do Cách - Kulatý stůl v Cáchách (23.07.2014)
7. pěší pouť z Opavy na Velehrad (10.06.2014)
Českou cestou do Cách 2014 (10.05.2014)
II. ročník cyklopoutě z Olomouce na Svatý Hostýn (06.04.2014)
XII. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (05.04.2014)
IX. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova (05.04.2014)
VII. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic (05.04.2014)
Železný poutník 2014 (04.03.2014)
Pekařská pouť ke cti sv. Klementa Maria Hofbauera 2014 (24.02.2014)
Pozvánka na zahájení XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2014 (13.02.2014)
Pouť ke sv. Valentinovi (03.02.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad (19.01.2014)
Velehradské příběhy svobody z let nesvobody (09.01.2014)
Vlaková pouť Lurdy - beseda Tasovice 10.1.2014 (07.01.2014)
Petr Hirsch o poutích (26.11.2013)
Pouť smíření 2013 v Praze (26.10.2013)
Setkání velehradských poutníků 2013 (22.10.2013)
Foto ze XIII. pěší pouti na Velehrad - pátek a sobota - III. díl (13.10.2013)
Foto ze XIII. pěší pouti na Velehrad - pátek a sobota - II. díl (03.09.2013)
Foto ze XIII. pěší pouti na Velehrad - pátek a sobota - I. díl (02.09.2013)
Poslední etapy Cyrilometodějské pouti 2013 (06.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad (01.08.2013)
Cykloexpedice po stopách sv. Cyrila a Metoděje (30.07.2013)
Cyklopouť za počaté děti Evropy projíždí i Českou republikou (06.07.2013)
Pouť k pramenům 2013 (02.07.2013)
Pouť do Svaté země (20.06.2013)
Pěší pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad 2013 (20.06.2013)
Cyklistická expedice „Cesta k písmu“ (19.06.2013)
VIII. cyklopouť do Jeníkova (29.05.2013)
Zveme na 9. a 10. etapu Cyrilometodějské pouti 2013 (29.05.2013)
Jak proběhla 7. a 8. etapa Cyrilometodějské pouti 2013? (29.05.2013)
XXXIII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (20.05.2013)
Misijní pouť v Lidečku (15.05.2013)
IX. pěší pouť z Prahy do Jeníkova (12.05.2013)
7. a 8. etapa Cyrilometodějské pouti 2013 - info (09.05.2013)
Pěší pouť z Konstantinopole na Velehrad I. (05.05.2013)
5. a 6.etapa Cyrilometodějské pouti 2013 (02.05.2013)
Pěší pouť do Tří Dubů 2013 (02.05.2013)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina 2013 (24.04.2013)
XI. dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (24.04.2013)
XI. pěší pouť z Kobylí do Žarošic 2013 (23.04.2013)
Svatojánská pouť v Železném Brodu 2013 (15.04.2013)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2013- 5. a 6. etapa (11.04.2013)
4. etapa Cyrilometodějské pouti 2013 (24.03.2013)
3. etapa Cyrilometodějské pouti 2013 (23.03.2013)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2013 - 3. a 4. etapa (10.03.2013)
CMP - už to opět začalo! (10.03.2013)
Při pouti potřebují kněze (06.03.2013)
JaKuB 2021 aneb z Velehradu do Santiaga (05.03.2013)
Železný poutník 2013 (21.02.2013)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXII. ročníku Cyrilometodějské pouti v roce 2013 - I. a II. etapa (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Pěší pouť Konstantinopol - Velehrad (13.01.2013)
Mons. Viliam Judák na Velehradě (15.12.2012)
Camino de Santiago - povídání o pouti z Oslnovic až na konec světa (13.11.2012)
Národní pouť za obnovu křesťanství (10.11.2012)
10. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (10.11.2012)
Směr Velehrad 2012 - Trailer (01.11.2012)
Povelehradské setkání poutníků 2012 ve Vranově nad Dyjí (29.10.2012)
Ohlédnutí za CMP 2012 a jak dál (16.10.2012)
Reportáž - Cyrilometodějská cesta (10.10.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto (10.10.2012)
Kajícná pouť Velehrad - Sv. Antonínek (20.09.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - nový úmysl (10.08.2012)
Pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek (05.08.2012)
Pouť jáhnů v Brně (05.08.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 11.etapa 14.7. 2012 - Ezechiel – Bůh posiluje (02.08.2012)
Poutnický průkaz (03.07.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 10.etapa 17. 6. 2012 - Eliáš (16.06.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 9.etapa 16. 6. 2012 - Král Šalamoun (15.06.2012)
Pěší pouť z Mašovic do Hlubokých Mašůvek (14.06.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP - 8.etapa 20. 5. 2012 - David (19.05.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 7.etapa 19. 5. 2012 - Josue (18.05.2012)
7. a 8. etapa Cyrilometodějské pouti 2012 (17.05.2012)
11. ročník pouti seniorů do Hájku (03.05.2012)
5. pěší pouť mládeže Opava - Velehrad (02.05.2012)
Plakátek na XII. pěší pouť na Velehrad (01.05.2012)
Pozvánka na svatojanskou pouť a XXXIII. koncert Na Poušti (26.04.2012)
VIII. pěší pouť z Prahy do Jeníkova 16.5.-20.5. 2012 (24.04.2012)
X. dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří (18.04.2012)
X. pěší pouť Kobylí do Žarošic 2012 (18.04.2012)
Pouť mládeže ke sv. Marii Goretti (16.04.2012)
5. a 6. etapa Cyrilometodějské pouti 2012 (10.04.2012)
Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou (31.03.2012)
Třetí a čtvrtá etapa Cyrilometodějské pouti 2012 (20.03.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI ročníku CMP: 4.etapa 18. 3. 2012 (15.03.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP: 3.etapa 17. 3. 2012 (14.03.2012)
Železný poutník 2012 (08.03.2012)
Nedělní chvilka poezie: Velehradská aneb videopozvánky na každoroční Národní pěší pouť na Velehrad (04.03.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI ročníku CMP - 2.etapa 20. 2. 2012: Víra a praotcové Starého Zákona (26.02.2012)
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI. ročníku CMP - 1.etapa 19. 2. 2012: Víra a praotcové Starého Zákona (25.02.2012)
Za jak dlouho bude pěší pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad? (13.02.2012)
Pouť je oživená budoucnost (26.01.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad 2012 - všechny zveme! (18.01.2012)
11 roků od vzniku CM pěší poutě na Velehrad (18.01.2012)
Konkurz na hymnu Pěší pouti na Velehrad 2012 (14.01.2012)
Cyrilometodějská pouť A.D. 2012 - XXXI. ročník (03.01.2012)
O XI. pěší pouti na Velehrad v Křesťanském magazínu (31.12.2011)
Pěší putování - organizace a náměty (26.11.2011)
Povelehradské setkání poutníků ve Vranově nad Dyjí 2011 (03.10.2011)
12. pěší pouť na Velehrad (20.09.2011)
Odchody poutníků při XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 (05.08.2011)
Poutník křtinský (05.08.2011)
O Dívčí pěší pouti 2011 v tisku (04.08.2011)
Poutnické vyznání neznaboha: contradictio in adiecto contra coincidentia oppositorum (31.07.2011)
Nový poutní web (29.06.2011)
IV. pěší pouť Opava-Velehrad (17.06.2011)
Pěší pouť z Krakova do Čenstochové - česká skupinka (13.06.2011)
Jubilejní 30. ročník Cyrilometodějské pouti pokračuje (06.06.2011)
Pouť k sv. Prokopu 2011 (05.06.2011)
Pouť k pramenům (30.05.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna (26.05.2011)
Dívčí pěší pouť 2011 (18.05.2011)
Pouť na Křemešník 2011 (13.05.2011)
VI. cyklopouť z Olbramkostela do Jeníkova u Duchcova (12.05.2011)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina (11.05.2011)
Tradiční Mariánská pouť Prahou - 273. ročník (07.05.2011)
9. ročník františkánské poutě seniorů do Hájku (07.05.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - severní proud z Bohuslavic (06.05.2011)
Pouť ke Třem Dubům (06.05.2011)
Květnové etapy Cyrilometodějské pouti 2011 (04.05.2011)
Cyrilometodějská pouť 2011 - 30. ročník - 3. etapa (06.04.2011)
Putování 3. etapou XXX. ročníku CMP (16.03.2011)
Železný poutník 2011 (15.03.2011)
Nikdy! (14.03.2011)
Cyrilometodějská pouť 2011 - 30. ročník - 2. etapa (11.03.2011)
Cyrilometodějská pouť 2011 - 30. ročník - 1. etapa (10.03.2011)
Poutník k sobě (07.03.2011)
O zahájení XXX. pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad vysílala televize (24.02.2011)
Kdy a odkud letos pěšky na Velehrad (22.02.2011)
Poutní písnička Nadešel čas velehradských poutí (15.01.2011)
Cyrilometodějská pouť A.D. 2011 (13.01.2011)
Jsme v poločase, 3,5 roku jsme se vzpomínali - 3,5 roku se můžeme těšit a chystat DO CÁCH (03.01.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad (20.12.2010)
Pěší pouť z Drahotuš na Svatý Hostýn (28.09.2010)
O národní pěší pouti na Velehrad (16.09.2010)
Pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (16.09.2010)
Zajímavé okamžiky při pěší pouti na Velehrad (14.08.2010)
Odchody poutníků při jubilejní X. pěší pouti na Velehrad (13.08.2010)
X. pěší pouť na Velehrad - pojďte s námi z Vranova nad Dyjí (13.08.2010)
3. pěší pouť Opava - Velehrad (02.07.2010)
Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách (02.07.2010)
10. pěší pouť litoměřické diecéze (15.06.2010)
Pěší pouť z Krakova do Čenstochové 2010 (08.06.2010)
Pouť Nový Jeruzalém - červen 2010 (02.06.2010)
Pěší pouť na velehrad 2010 - severozápadní neboli Vítochovský proud (01.06.2010)
Dívčí pěší pouť 2010 (16.05.2010)
Pouť za záchranu životů nenarozených dětí (13.05.2010)
Františkánská pouť seniorů do Hájku - 8. ročník (06.05.2010)
Pouť na Peregrinek 2010 (04.05.2010)
Pekařská pouť ke cti svatého Klementa Hofbauera (03.05.2010)
II. pouť mládeže k Panně Marii Strážnické (27.04.2010)
VII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (24.04.2010)
Pouť ke Třem Dubům (24.04.2010)
Pěší pouť pro mladé muže s bohoslovci (15.04.2010)
Mariánská pouť Prahou 2010 (14.04.2010)
VIII. dívčí pěší pouť (04.04.2010)
III. pěší pouť mužů ke svatému Josefovi do Jevišovic (03.04.2010)
XXIX. cyrilometodějská pěší pouť 2010: směr Nový Jičín - Velehrad (09.03.2010)
XXIX. cyrilometodějská pouť 2010: směr Levý Hradec - Velehrad - zveme na 3. a 4. etapu (08.03.2010)
XXIX. cyrilometodějská pouť 2010: směr Levý Hradec - Velehrad (07.03.2010)
Noční pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn (06.03.2010)
Zveme na pěší pouť Prahou (06.03.2010)
Poutní písničky (04.03.2010)
Zveme všechny na X. pěší pouť na Velehrad (02.03.2010)
X. pěší pouť na Velehrad - brněnský proud (10.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 09. 02. 2011 | 10082 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 58649
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.