Bude a zveme!

Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – úterý

Poutníci na Velehrad vyslechli v úterý první část promluv, které zpracoval Mons. Jan Peňáz. Letos na téma k 30. výročí svatořečení Anežky České a návratu svobody. Přinášíme tyto texty i vám, kteří jste na pouť nevyrazili, abyste se mohli alespoň takto duchovně připojit. Zpravodajství z pouti najdete ZDE.

ŽIVOT A ODKAZ SV. ANEŽKY aneb PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA podle knihy BÝVALÉHO MINISTRA ŠKOLSTVÍ p. profesora Petra Piťhy vždy s několika otázkami na závěr a se 4 otázkami na bystrost, zeměpis, domácnost a matematiku, převzatými většinou z knihy Jana Bařinky: Rozum do hrsti.
Slovo Boží máme při ranních a večerních chválách a při mši svaté.

Promluvy:
A: Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
B: Modlitba
C: Čtyři otázky navíc
D: Díky a prosby - důležitý dodatek:

Poděkujme svatým Cyrilu a Metoději,
otcům naší víry, za jejich dílo, poprosme je o přímluvu, aby jejich dědictví zůstalo živé a LETOS poděkujme také sv. Anežce za 30 let svobody a prosme ji, aby nás chránila. Pomodleme se i za naše živé i zemřelé dobrodince, za naše blízké, za ty, kdo nás o modlitbu prosili, za děti, mládež, rodiny, duchovní povolání, za církev a vlast, za náš národ i Evropu a zvláště za mír a příhodné počasí.
"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.

Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás.
Maria, Královno rodin, oroduj za nás.
Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Amen."


1. Úterý dopoledne

A:
Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Žil v České zemi velký král z rodu Přemyslovců s dvěma jmény: Přemysl Otakar I. narozený byl r. 1155, po různých sporech začal panovat v roce 1197, v roce 1212 zařídil Zlatou bulu sicilskou, kterou bylo knížectví české povýšeno na Království, zemřel ve věkun75 let r. 12130. Statečný rytíř to byl a jeho druhá žena, krásná Konstancie, byla z rodu Arpádovců, králů uherských. Žili spolu na Pražském hradě a měli mnoho dětí.

Otázky:
Víš, jak se jmenovala první žena Přemysla Otakara I.?
Vyber ze tří možnosti: 1) Anička z Líšně 2) Adléta z Míšně 3) Apolena z Francie
Znáš ještě jiné rody, z kterých byli vladaři na českém trůnu?
Vyber ze tří možnosti: 1) Švarcenberkové 2) Lucemburkové 3) Hamburgerové
Poslední - deváté - dítě Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské se narodilo 21. ledna 2011 a dostalo jméno Anežka, protože ten den je svátek sv. Anežky Římské. Latinsky je její jméno Agnes a to může znamenat ovečka, protože jak víme – Agnus (Dei) je Beránek (Boží). Anežka měla takové krásné, jemné, světlé vlásky jako ovečka. Princezna se narodila časně z jitra. Před půlnocí se strhla bouře, vichr a blesky, všichni se báli. Ale když se dítě ozvalo a král otevřel okno, bylo ticho a všechno pokrýval bělostný sníh. Na nebi bez mráčku svítila jasná hvězda. Lidé se divili tomu znamení a po celé zemi se ptali: Jaké asi bude to dítě?

Otázky:
Víš, jak se jmenovali Anežčini sourozenci?
Odpověď zní: Vratislav, Judita, Anna, Václav I. král 1205 – 1253, Vladislav, Přemysl, Anna +, Vilemína, Anežka
Znáš nějaké příběhy, ve kterých hvězda něco zvěstovala?
Vyber ze tří možnosti: 1) hvězda nazaretská 2) hvězda betlémská 3) hvězda šesticípá

Když byly Anežce tři roky, zasnoubili její starší sestru Annu jednomu synu polského knížete a Anežku druhému. Aby se sžily se svou budoucí vlastí, dali je do výchovy do města Třebnice. Tam se jich ujala abatyše, svatá Hedvika. Byla moc hodná, ale co naplat: doma, u svých, to nebylo.

Otázky:
Víš, kdo je to abatyše?
Vyber ze tří možnosti: 1) vedoucí muzea 2) vedoucí kláštera 3) vedoucí autoškoly
A proč se jí tak říká?
Vyber ze tří možnosti: 1) Protože a basta znamená Dost a ticho a ona jediná to mohla říci 2) protože je dcera Abrahámova 3) protože abbas znamená opat

Najdi na mapě Třebnici. Budeš ji hledat kde?
Vyber ze tří možnosti: 1) u České Třebové 2) v severních Čechách 3) v jižním Polsku

Čas běžel rychle. Anna se vdala za Jindřicha, dobrého a pobožného, jak ho později jmenovali kronikáři. Anežka počkala na svatbu, ale pak se vracela domů. Jejímu ženichovi totiž krátce před tím ukončila život smrtelná nemoc.

Otázky:
Víš, kdo je kronikář?
Vyber ze tří možnosti: 1) ten, kdo píše cestovní deník 2) ten, kdo píše perem z krocana 3) ten, kdo zapisuje důležité události

Znáš některé významné české kroniky?
Vyber ze tří možnosti: 1) Kokosová a Davidova 2) Kosmova a Dalimilova 3) Komenského a Daliborova

Malá Anežka se doma ani neohřála a musela zase od maminky. Plakala, ale neprosila. Věděla, že to musí být. Aby to tolik nebolelo, dala jí její teta, která se také jmenovala Anežka a byla abatyší v klášteře sv. Jiří na Hradě pražském, překrásnou knížku zdobenou mnoha obrázky. Z té se pak v Doksanech učila číst a modlila se z ní. Psala si do ní, kdy na koho má zvláště pamatovat. O narozeninách, svátku, někdy i v den smrti.

Otázky:
Víš, kde jsou Doksany?
Vyber ze tří možnosti: 1) u Doks v severních Čechách 2) u Domažlic v západních Čechách 3) v Dolomitech v Itálii Zajeď se tam podívat. Třeba na nějakou pouť.

U bílých sester Premonstrátek se naučila psát i počítat, zpívat • uvařit, vyšívat. Desateru příkazů Božích a úctě k lidem

Otázky:
Víš něco o Premonstrátech?
Vyber ze tří možnosti: 1) Jsou to kněží, kteří mají začátek v klášteře v Premontré 2) kněží, kteří vedou demonstrace, 3) kněží, kteří nosí monstrance

Znáš některé jejich slavné kláštery? Je jich v Čechách a na Moravě dost. Z každé trojice vyber ten správný:
Vyber vždycky jednu ze tří možnosti:
1) Kyjov 2) Strahov 3) Bohdalov
1) Želiv, 2) Železný Brod 3) Žarošice
1) Skalka 2) Louka 3) Paseka
1) Nová Říše 2) Stará Říše 3) Velká Říše


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen

Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.


C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) Šejk se dvěma velbloudáři přijížděl k městu. Nedaleko městské brány oba velbloudáři učinili zvláštní sázku: Čí velbloud vejde městskou branou jako poslední, ten vyhrává. Oba si lehli vedle svých velbloudů. Ba ani druhého dne se nechtěli hnout k velké zlosti šejkově. K večeru druhého dne šel kolem cizinec. Když se dozvěděl o zvláštní sázce, chvíli přemýšlel, pak pošeptal něco jednomu a hned nato i druhému velbloudáři. K velkému překvapeni šejkovu, oba co nejrychleji nasedali na velbloudy a každý se snažil dostat co nejdříve do města.

Co jim cizinec pošeptal?
Z) Je na našich dálnicích někde nultý kilometr?
D) Musí se dávat sůl i do sladkých buchet?
M) Který formát je větší, A šestka nebo A pětka?


2. Úterý odpoledne

A:
Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Doksanské štěstí ukončil králův rozkaz. Anežku zasnoubil císařovu synu! Nechtěla. „Já nechci vládnout, chci sloužit, narodila jsem se pro Čechy, ne pro cizinu." Ale co naplat, tři páry koní je táhly na králův příkaz do Rakouska.

Otázky:
Víš, kde leží hlavní ,město Rakouska - Vídeň?
1) na řece Dunaji 2) na řece Moravě 3) na suchu
Najdi ji na mapě a uvažuj, kudy tam asi Anežka jela.
1) přes Jindřichův Hradec 2) přes Jihlavu 3) přes Jičín 1) pak přes Brno 2) pak přes Znojmo 3) pak přes Opočno

Na vídeňském dvoře se Anežce nelíbilo, stále jen hluk slavností, zábav, samé hostiny, šaty, šperky, závist a pomlouvání.
A za vějíři slyšela chichotání. To se smáli jí, té smutné Češce. Snoubenka císařova syna - a chudá a zamlklá jako vdova!
A za hradbami tolik bídy. Anežka v šatech jedné služky chodila a rozdávala chudým chléb. To chválil jenom františkánský mnich a také sejí zastal, když jí to chtěli zakázat.

Otázky:
Proč se ostatním nelíbilo, že Anežka nosí chléb chudým lidem?
1) chtěly také, ale Anežka je nevzala 2) nechtěly, ale Anežka je nutila 3) cítily, že by měly jít s ní, ale nechtělo se jim

Bůh ale rozhodl jinak, než český král. Císařský snoubenec Anežkou pohrdl a Anežka jela domů. Sama pohanu necítila, byla ráda, že se pyšného snoubence zbavila. Ale spolu s ní byla potupena celá její vlast. Její otec, udatný král Přemysl Otakar I. se rozhodl, že ji pomstí. Anežka věděla, že z toho bude válka. Lidé se při ní budou zabíjet kvůli ní.

Otázky:
Víš, koho si pak Anežčin snoubenec Jindřich vzal?
1) Markétu Babenberskou 2) Magdalenu Belgickou 3) Majku Maďarskou

Marně prosila otce, ať nic nedělá, že je šťastná, že je zase doma. Marně. Válka vypukla. Jen jednou jí otec vyhověl.
Na hradu Lokti. Král tam sbíral vojsko. Čistou náhodou tam také připutoval mnich, který vášnivě kázal, že je třeba vydat se na obranu Svaté země, které se zmocnil sultán Solejman. Dosti rytířů přidalo se k němu. Když se to doslechl Přemysl, dal mnicha chytit a nařídil, ať ho jako zrádce hned zrána popraví. Už, už se k tornu schylovalo. Tu se objevila Anežka, která to zahlédla z okna, postavila se mezi kata a odsouzeného a na králi mu vymohla milost.

Otázky:
Víš, kde stojí hrad Loket? Zajeď se tam podívat.
1) v kraji Ústí nad Labem 2) v kraji Karlovy Vary 3) v kraji České Budějovice
Kdo se tam dostane, uvidí, že to nádvoří i okno jsou tam dodnes.
Znáš jiné slavné hrady u nás? Dáš jich dohromady deset?
(postupně je možno vyjmenovat)

B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) Jirka měl v noci hrozný sen Zdálo se mu, že přišel v hlubokém lese ke staletému vykotlanému dubu, u něhož uviděl dvě rakve. Když se přiblížil k první, víko se nadzvedlo a z rakve se hrozivě vztyčil kostlivec a rozkřikl se na vyděšeného Jirku: "Jestli okamžitě nezmizíš, roztrhám tě na kusy.“ Vyděšený Jirka chce pryč ale z druhé rakve se vynoří příšera a zaskuhrá: „Jestli uděláš krok, rozsápu tě.“ Co měl chudák Jirka udělat, aby to přežil?
Z) Která nemoc se v České republice nikdy nevyskytovala a ani nám nehrozí její zavlečení?
D) Je možné jet na koni a přitom na něm nesedět ani nestát?
M) Co je víc: jedna sedmina nebo jedna šestina?


Sdílet

Co si myslíš o adoptování mrtvé farnosti Jeníkov?

Nic o tom nevím a ani mě to nezajímá (Počet hlasů: 1785)
(19.53 %)

Nemohu se vyjádřit - potřeboval bych se s touto problematikou více seznámit (Počet hlasů: 1481)
(16.20 %)

Zdá se mi to zoufalý nesmysl - nic z toho nebude - takovéto věci by se měly zakázat (Počet hlasů: 1426)
(15.60 %)

Jeví se mi to jako nadějný nápad (Počet hlasů: 1522)
(16.65 %)

Jsem touto myšlenkou nadšen (Počet hlasů: 1430)
(15.64 %)

Je to výzva k následování (Počet hlasů: 1497)
(16.38 %)Celkem hlasovalo: 9141
Související články:
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úvod (21.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Šest základních pravd - celé (18.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Desatero (27.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - pátek - 7. 8. a 10. přikázání Desatera (26.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek - 5., 6. a 9. přikázání Desatera (25.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - středa - 3. a 4. přikázání Desatera (24.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úterý - 1. a 2. přikázání Desatera (23.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úvod (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (21.08.2021)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - středa (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - úterý (18.08.2021)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – pátek (21.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (20.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – středa (19.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – úterý (18.08.2020)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad (31.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – pátek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – středa (21.08.2019)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - celé ke stažení (25.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - pátek dopoledne i odpoledne: Mons. ThDr. Josef SCHINZEL (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek dopoledne: sv. Terezie od Dítěte Ježíše (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek odpoledne: sv. Tereza z Kalkaty (23.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa odpoledne: sv. Jan Nepomucký (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa dopoledne: sv. Antonín Paduánský (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý odpoledne: sv. Mikuláš (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý dopoledne: sv. Jakub, syn Zebedeův (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úvodní slovo (20.08.2018)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad (03.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluvy (05.09.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
PROMLUVY NA XIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD L.P. 2013 V ROCE VÍRY - 12 ČLÁNKŮ VÍRY (02.09.2013)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 (24.08.2012)
Promluvy na XI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2011 (07.10.2011)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - závěr (21.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 7., 10. a 8. přikázání (20.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 5., 6. a 9. přikázání (19.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 3. a 4. přikázání (18.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 1. a 2. přikázání (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - úvodní promluva (17.08.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - Sedm svátostí (20.02.2010)
Promluvy z VIII. pěší pouti na Velehrad - Modlitba Páně (19.02.2010)
Promluvy ze VII. pěší pouti na Velehrad - Sedm darů Ducha svatého (18.02.2010)
Promluvy ze VI. pěší pouti na Velehrad - Smrt, soud, nebe, peklo (17.02.2010)
Promluvy z V. pěší pouti na Velehrad - Eucharistie (16.02.2010)
Promluvy ze IV. pěší pouti na Velehrad - Šest základních pravd (15.02.2010)
Promluvy z III. pěší pouti na Velehrad - Ctnosti (14.02.2010)
Promluvy z II. pěší pouti na Velehrad - Mše svatá (13.02.2010)
Promluvy při I. pěší pouti na Velehrad - Sedm hlavních hříchů (12.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 20. 08. 2019 | 4894 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 58075
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.