Texty

Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek

Velehrad 2017 Ve čtvrtek poutníci opět rozjímali nad životem a přínosem svaté Anežky. Přinášíme texty v plném znění.

5. Čtvrtek dopoledne

A: Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Po nějakém čase přišly do Prahy sestry, které žily spolu se sv. Klárou v klášteře sv. Damiána v Assisi. Teprve od těch se Anežka dozvěděla, že řehole, kterou zachovává, není ta původní, kterou napsal sv. František. Byla zmírněna a klariskám nařízena papežem. Marně se proti tomu sestry bouřily a sv. Kláře po dvaceti letech proseb nařídil papež o tom už nikdy nemluvit. Anežka pochopila sílu Františkova ideálu naprosté chudoby a svůj klášter oddělila od špitálu a tornu věnovala veškerý majetek.

Otázky:
Víš, kdo byli sv. Klára a sv. František?
1) sourozenci 2) manželé 3) zakladatelé řádů

Víš, kde leží Assisi?
1) v Itálii u moře 2) v Itálii v horách 3) v Chorvatsku u moře

Víš, který vánoční zvyk máme od sv. Františka?
1) stromeček 2) dárky 3) jesličky

Znáš jeho Píseň o Slunci? Přečti si ji, je krásná.
Je i v kancionálu a má číslo
1) 909 2) 808 3) 707

Špitálu se ujalo špitální bratrstvo, které tam už pracovalo pod Anežčiným vedením. Aby měla jistotu, že je špitál zajištěn, změnila Anežka bratrstvo v řád. Vymohla na papeži jeho uznání, a tak vznikl jediný český mužský řád, Křižovníci s červenou hvězdou. S jejími radami a podporou založili Křižovníci mnoho dalších špitálů a spoustu malých útulků. Byla to první síť sociální péče. Špitály byly tak hustě rozložené po celých Čechách, že v té době bylo snad nejlepší v celé Evropě. O tom všem se zachovalo mnoho listin a zvláště korespondence sv. Anežky s papeži.
Otázky:

Víš, kde v Praze sídlil řád Křížovníků?
1) U řeky Vltavy 2) Nahoře na Hradčanech 3) u orloje

Znáš jejich znak?
1) červená hvězda a zlatý kříž 2) červená hvězda a červený 3) kříž červená hvězda a zlaté slunce

Víš, v kterých městech kde byly jejich špitály? Z každé trojice vyber jedno správné jméno.
1) Františkovy Lázně 2) Mariánské Lázně 3) Městské lázně
1) Karlova Studánka 2) Karlovy Vary 3) Karlštejn
Jeden velmi významný kostel a špitál je také v zahraničí.
1) Vídeň 2) Řím 3) Mnichov
Pouč se o tomto kostele. Je to hodně zajímavé.

Anežka si však psala také se sestrou Klárou. Škoda, že Anežčiny listy nemáme. Možná se ještě najdou. Máme ale čtyři listy od sv. Kláry. Z těch víme, že jí sestra Anežka s nadšením napsala, že v duchu už přijala původní řeholi a jak nádherná je svoboda od hmotného majetku, přinášející jiné, větší bohatství duchovní. Také se pevně postavila po její bok v zápasu o řeholi sv. Františka. Anežce, sestře a nejbližší rádkyni mocného krále, kterého papežové tolik potřebovali pro svůj zápas s císařem, bylo těžké nařídit mlčení jako v politice bezvýznamné Kláře v Assisi.

Otázky:
Víš, co je duchovní bohatství?
1) viditelné 2) neviditelné, ale lidé o něm lidé to ví 3) neviditelné, ale ví o něm jen Bůh
Přemýšlej, jaký je rozdíl mezi hmotným a duchovním bohatstvím.

1) to duchovní bohatství nám nikdo nevezme 2) jen smrt nám jej vezme 3) o obojí můžeme přijít

Dovedeš si představit, jak se za Anežčina života posílaly dopisy?
1) lahvemi po vodě 2) po poštovních holubech 3) po poslech

Jak dlouho myslíš, že takový dopis šel po poslovi z Prahy do Assisi?
1) čtyři týdny 2) čtyři dny 3) čtyři měsíce

Po smrti Václava I. vedl mnohé války i jeho udatný a velmi bohatý syn - král Přemysl Otakar II. Anežka, jeho teta, se o něho vždy obávala, ale pokaždé se vrátil jako vítěz. Marně ho Anežka varovala před jeho posledním tažením. Neposlechl. Když se pak přišel rozloučit, udělala mu na čele křížek, ale řekla: „Živ se nevrátíš." Skutečně v osudné bitvě na Moravském poli padl. O Anežce lidé začali říkat, že vidí i věci budoucí.

Otázky:
Proč myslíš, že se králi Přemyslu Otakarovi II. říkalo král železný a zlatý?
Vyber ze tří možnosti: 1) měl korunu zde dvou kovů - zlatou a železnou 2) byl bohatý a tvrdý 3) měl doly na zlato a železo

Znáš některé slavné Přemyslovo vítězství? Kdy a kde k němu došlo?
Odpověď zní: Jsou to: 1255 Rudava v Polsku nad Prusy a 1260 Kressenbrunn v Rakousku nad Uhry a Kumány

Najdi Moravské pole a zjisti den, kdy Přemysl padl.
Odpověď zní: Bylo to v Rakousku 26.8.1278

Po té porážce krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli nastal v Českém království nejprve zmatek, pak strach a strašná bída. Země se zmocnili Braniboři, kralevice Václava uvěznili, zem vyloupili a drancovali. Mnoho lidí tehdy zemřelo hlady. A nikde zastání ani pomoc. Jen sestra Anežka. Český trůn byl prázdný, nebyla hlava, na niž by bylo možno vsadit korunu. Všem věrným Čechům bylo jasné, že jejich královnou je řeholnice Anežka, Přemyslovna v klášteře Na Františku.

Otázky:
Víš, odkud byli Braniboři?
1) z Brazílie 2) ze severního Německa 3) z Rakouska

Víš, jak se jmenoval jejich vládce?
1) Ota V. 2) Vilém 3) Jindřich

Víš, kde byl kralevic uvězněn?
1) na Berouně 2) v Benešově 3) na Bezděze


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.
C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika

B) Na policejní stanici přichází občan a hlásí ztrátu peněz Při výpovědi uvádí, že peníze (jednalo se o několik dvoutisícikorun) měl schovány v knihovně v knize Aloise Jiráska Psohlavci. Knihu prý půjčil kamarádovi a peníze v ní nechal. Když mu ji kamarád vrátil, peníze tam nebyly. "Nevzpomínáte si, do které části knihy jste peníze vložil?" "Ale ano, vím to dokonce přesně. Bylo to mezi stránkou 47 á 48." Vyšetřující se na několik okamžiků zamyslí a pak řekne: "Myslím, že svého přítele obviňujete z krádeže neprávem. Buď jste ty peníze založil někam jinam, nebo je na něm chcete podvodem chcete vylákat.“ Jak to mohl s takovou jistotou říci?
Z) Co je uprostřed Prahy?
D) Jak se napít z lahve, která je úplně prázdná?
M) Jak ze 4 nul udělat třicet, můžete použít jen 3 plus a čtyři čárky.


6. Čtvrtek odpoledne

A: Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Jako se pod prapory králů houfují obránci země, tak přicházeli hladoví a bezmocní k branám kláštera, kde stála Anežka uprostřed nich. Ty zástupy nevěděly, že pak zesláblá musela ulehnout, že poslední krajíc, který na ni připadl, poslala k bráně. Ale jako větrem nesená se rozšířila 2. března 1282 zpráva o její smrti. Že zemřela hlady, věděly jen sestry. Zem truchlila a tělo Anežčino bylo uloženo v klášterním kostele Nejsvětějšího Salvátora, na místo, které ona sama určila.

Otázky:
Proč myslíš, že se zpráva o Anežčině smrti rychle roznesla?
1) neměli co dělat a šířili drby 2) měli ji rádi 3) byla velmi stará

Navštívil jsi už Anežčin klášter? Určitě to udělej a pokloň se u jejího hrobu. Víš, k čemu dnes klášter slouží?
1) je v něm muzeum 2) je v něm nemocnice 3) je v něm modlitebna

Měl jsi někdy hlad?
1) ano 2) ne 3) trochu

Myslíš, že byl takový, jaký nastal tehdy?

Víš, kde lidé v minulém století měli takový hlad?
1) na Ukrajině 2) v Americe 3) v Evropě

A kde ho mají dnes?
1) v Severní Koreji 2) v Africe 3) v Asii --- všechny odpovědi jsou pravdivé

Udělal(a) jsi něco pro jeho zmírnění?
Odpoví každý sám, sama

Klášter Na Františku stál na mělkém břehu Vltavy a voda se přes něj často přelila. Sestry se bály o Anežčin hrob, a proto její pozůstatky přenesly o něco výš, do blízkého kostela sv. Haštala. Ani tím nebyly dost před povodněmi chráněny, a byly proto přeneseny ještě dál. Ale časem se ztratil záznam o tom, kam. Netrvalo dlouho a kanovník Papoušek si v Roudnici povzdechl: V Čechách nastane mír a dobré časy, až bude nalezen hrob Anežky. Ten povzdech stal se proroctvím, které si lidé připomínali celá staletí, když bylo zle.

Otázky:
Proč myslíš, že ve středověku bylo tolik povodní?
1) byla doba deštivá 2) nebyly pevné hráze 3) lidé o to nedbali

Kdy k povodním nejčastěji docházelo?
1) zjara 2) v létě 3) na podzim (sám přesně nevím)

Víš, v které nedávné době se o proroctví o míru v zemi mluvilo?
1) v roce 1989 2) v roce 1999 3) v roce 2009

Zeptej se na to rodičů.


Na Anežku Přemyslovnu národ nikdy nezapomněl. Stala se českou patronkou a vedle svého dávného příbuzného sv. Václava, nejuctívanější. Jakoby se mu postavila po bok. Kdykoli hrozilo nebezpečí a kdykoli jsme měli úzkost nejvyšší, volali jsme k ní. Přispěchala vždycky a vždy šla s námi. Tak prošla válkami, zbídačením, hladomory, nikdy svůj národ neopustila.

Otázky:
Znáš nějaký pomník, na kterém jsou spolu sv. Anežka a sv. Václav? Víš, kde stojí?
1) na Staroměstském náměstí 2) na Václavském náměstí 3) na Hradčanském náměstí

Víš, kdo je jeho autorem?
1) Josef Václav Sládek 2) Josef Václav Myslbek 3) Josef Mánes

Až pojedeš do Prahy, běž si ho prohlédnout a pomodli se u něj.


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.


C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika

B) Pan Kocourek šel do Kocourkova. V půli cesty potkal čtyři babičky. Každá babička nesla čtyři tašky a v každé tašce kočku. Každá kočka měla čtyři koťata Kolik koťat nesly babičky do Kocourkova?
Z) Které ovce spotřebují více trávy, černé nebo bílé?
D) Kolik vajec sníš na lačno?
M) Šejk odkázal 3 synům 17 velbloudů. Nejstarší měl dostat polovinu, prostřední třetinu a nejmladší devítinu. Otcovo přání museli splnit a žádné zvíře nesměli zabít a rozdělit. Zavolali mudrce a on jim poradil. Co jim řekl?


Velehrad 2017

Sdílet

Líbí se Vám nová úprava webu FATYMu?

Super!!! (Počet hlasů: 326)
(26.94 %)

Pěkné, ale... (Počet hlasů: 301)
(24.88 %)

Chápu, že se na něm ještě bude pracovat (Počet hlasů: 261)
(21.57 %)

Je to šílený! (Počet hlasů: 322)
(26.61 %)Celkem hlasovalo: 1210
Související články:
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úvod (21.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Šest základních pravd - celé (18.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Desatero (27.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - pátek - 7. 8. a 10. přikázání Desatera (26.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek - 5., 6. a 9. přikázání Desatera (25.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - středa - 3. a 4. přikázání Desatera (24.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úterý - 1. a 2. přikázání Desatera (23.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úvod (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (21.08.2021)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - středa (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - úterý (18.08.2021)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – pátek (21.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (20.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – středa (19.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – úterý (18.08.2020)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad (31.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – pátek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – středa (21.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – úterý (20.08.2019)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - celé ke stažení (25.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - pátek dopoledne i odpoledne: Mons. ThDr. Josef SCHINZEL (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek dopoledne: sv. Terezie od Dítěte Ježíše (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek odpoledne: sv. Tereza z Kalkaty (23.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa odpoledne: sv. Jan Nepomucký (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa dopoledne: sv. Antonín Paduánský (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý odpoledne: sv. Mikuláš (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý dopoledne: sv. Jakub, syn Zebedeův (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úvodní slovo (20.08.2018)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad (03.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluvy (05.09.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
PROMLUVY NA XIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD L.P. 2013 V ROCE VÍRY - 12 ČLÁNKŮ VÍRY (02.09.2013)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 (24.08.2012)
Promluvy na XI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2011 (07.10.2011)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - závěr (21.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 7., 10. a 8. přikázání (20.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 5., 6. a 9. přikázání (19.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 3. a 4. přikázání (18.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 1. a 2. přikázání (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - úvodní promluva (17.08.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - Sedm svátostí (20.02.2010)
Promluvy z VIII. pěší pouti na Velehrad - Modlitba Páně (19.02.2010)
Promluvy ze VII. pěší pouti na Velehrad - Sedm darů Ducha svatého (18.02.2010)
Promluvy ze VI. pěší pouti na Velehrad - Smrt, soud, nebe, peklo (17.02.2010)
Promluvy z V. pěší pouti na Velehrad - Eucharistie (16.02.2010)
Promluvy ze IV. pěší pouti na Velehrad - Šest základních pravd (15.02.2010)
Promluvy z III. pěší pouti na Velehrad - Ctnosti (14.02.2010)
Promluvy z II. pěší pouti na Velehrad - Mše svatá (13.02.2010)
Promluvy při I. pěší pouti na Velehrad - Sedm hlavních hříchů (12.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 08. 2019 | 4712 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 58075
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.